Valpar4v

4 veckor

Svart hane 1

Sand hane 1

 

Svart tik 1

 

Svart hane 2

Sand hane 2

 

Svart tik 2

 

Blå hane

 

Brun tik

 

Svart tik 3